ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ISO

jiankang-yingwen
huanjign-yignwen
ISO-14001-2
ISO-9001
ISO-14001
ISO-45001

ਪੇਟੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

11
1-2
ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

zhengshu_15
zhengshu_17
1
zhengshu_16

ਉਤਪਾਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ

zhengshu_06
10Ah-CE
11
zhengshu_05
zhengshu_04
2
zhengshu_10
33
zhengshu_02
zhengshu_14
zhengshu_01
44
zhengshu_11
zhengshu_12